Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

Tạo con bướm vàng trên SolidWorks


Trước khi tô bóng:


Các bước thiết kế:
1.