Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

Tạo và tô bóng một quả táo trong SolidWorks

Đầu tiên là tạo một quả táo:

Sau đó là tô bóng nó: