Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

Tự động hóa thiết kế sử dụng Macro và ứng dụng VBA trong SolidWorks

Clip hướng dẫn:

Sử dụng Macro để ghi lại thao tác
Mở VBA editor để thay đổi các kích thước vật thể
Tạo giao diện để nhập các kích thước