Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012

3 thủ thuật SolidWorks

Xem video:


1. Fillet mặt, fillet bán kính cố định và fillet theo biến số đặt trước
 - Fillet mặt:
-------------- Chọn mặt thứ nhất
++++++++++ Chọn mặt ở giữa
########### Chọn mặt thứ ba
    Nó sẽ tạo ra một mặt cong và làm mất hoàn toàn mặt ở giữa

- Fillet bán kính cố định quá phổ thông

- Fillet theo biến số: Khi chọn 1 cạnh để fillet sẽ xuất hiện ở 2 đầu cạnh 2 text box để ta điền bán kính, đoạn ở giữa sẽ biến đổi liên tục theo hai bán kính bạn cho

2. Scale

3. Wrap: Tạo một biên dạng trên bề mặt cho trước: Khắc chữ, bình dạng, in nổi hoặc in thông thường.
--- Chọn 1 mặt, vẽ lên đó một sketch
--- Trong Feature chọn Wrap, bao gồm: in nổi, khắc, in thông thường theo thứ tự