Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

Trái cây

Trái cây vẽ trên Solid:

File nguồn:

Ý tưởng thiết kế:
1. Thiết kế quả táo bằng lệnh Revolve
2. Dùng Loft theo đường tâm để vẽ cuống táo, cũng dùng lệnh này để vẽ cành táo
3. Tạo các mặt phẳng nằm sát các là định vẽ
4. Với mỗi lá: Vẽ tiết diện dọc, extrude
- Vẽ hình chiếc lá trên mặt phẳng tiếp xúc, sau đó dùng ExtrudeCut để tạo hình chiếc lá
5. Cuống lá dùng lệnh Sweep
6. Render

Xem cụ thể trong cây thiết kế trong file đi kèm