Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

Flying fish - Cá chuồnDownload tại:
http://grabcad.com/library/flying-fish

Xem trình tự thiết kế tỏng cây thiết kế.
Have fun!